& 1. DEFINICJE

1. Anulowanie Zamówienia – możliwość rozwiązania Umowy Sprzedaży lub braku akceptacji jej zawarcia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy; w razie anulowania Zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość o anulowaniu.

2. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane Dostawcy; czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czyli czasu pomiędzy wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Kupującemu);

3. Dostawca – firma kurierska lub Poczta Polska, z którą współpracuje Sprzedawca w ramach Usługi;

4. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Kontakt – sposoby porozumiewania się z konsumentem i kontakt z Usługodawcą, możliwy poprzez:

a) adres e-mail - info@zuwika.pl zuwika@interia.pl

b) numer telefonu - +48 505 440 814

c) adres miejscowy – ul Reymonta 48, 97-500 Radomsko

7. Konto – dedykowana Użytkownikowi, tworzona po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji; oznacza konto kupującego

8. Koszyk - integralna część Serwisu i systemu zakupowego, w której Kupujący zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy, sposób płatności;

9. Kupujący – Użytkownik nabywający Towary za pośrednictwem sklepu online www.zuwika.pl lub www.zuwika.com.pl od Sprzedawcy;

10. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną za pomocą, której sklep online informuje Użytkowników o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Serwisu, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;

11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, stanowiący ogólne warunki Umów;

12. Rejestracja – procedura dokonywana przez Użytkownika zgodnie ze wskazaniami Regulaminu i formularza rejestracyjnego w celu korzystania z określonych funkcji Sklepu;

13. Sklep – platforma sprzedażowa dostępna pod adresem www.zuwika.pl lub www.zuwika.com.pl , której właścicielem i administratorem jest Zuwika Design.

14. Towar – produkt zamieszczany w Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest tylko wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zawarta na warunkach określonych Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

16. Sprzedawca – Zuwika Design z siedzibą w Radomsku, 97-500, ul Reymonta 48, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej po numerem 14988, REGON 590049785, NIP 772-103-41-51, będąca właścicielem i administratorem Serwisu;

17. Użytkownik – osoba prawna lub inny podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie korzysta z funkcjonalności Sklepu

23. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

&2. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

2. Sklep umożliwia dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci Internet.

4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu i wymaga akceptacji użytkownika

5. Użytkownik akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W razie braku jego akceptacji Użytkownik nie może korzystać z Serwisu.

6. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

7. W celu korzystania ze sklepu i realizacji Zamówienia, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet

b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari)

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

8. Administrator Sklepu zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

9. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

&3. REJESTRACJA KUPUJĄCEGO

1. Kupujący tworzy Konto w celu realizacji Zamówienia, zapisania w Serwisie i modyfikacji danych teleadresowych W tym celu Kupujący dokonuje procedury Rejestracji.

2. Kupujący zyskuje status zarejestrowanego Użytkownika w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepu według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych), stosując się do komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury.

3. Z chwilą uaktywnienia przycisku „Utwórz konto", zostaje zawarta na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia Konta, opcjonalnie Newslettera,. Kupujący może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Administratora. Konto zostanie usunięte niezwłocznie.

4. W procesie Rejestracji, Kupujący podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Kupujący nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

5. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Kupujący opuszczając Sklep, każdorazowo powinien wylogować się z Konta.

6. Konto zawiera informacje podane przez Kupującego podczas Rejestracji. Zalogowany Kupujący ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować oraz może w każdym momencie usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w • 10 Regulaminu.

7. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

&4. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać tylko drogą elektroniczną poprzez Sklep , 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, iż ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.

2. Składać Zamówienia mogą tylko Kupujący, którzy posiadają status zarejestrowanego Użytkownika.

3. Kupujący sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka, Towary znajdują się na liście Zamówienia. Przy każdym Towarze wskazana jest ilość sztuk zamówionych produktów, którą można dowolnie modyfikować.

4. Po dokonaniu wyboru Towarów, Kupujący potwierdza dane adresowe oraz wybiera formę płatności za Zamówienie.

5. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy po kliknięciu wirtualnego przycisku" Potwierdź zamówienie"

6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Potwierdź zamówienie", Kupujący ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu

7. Każdorazowo, przez wysłaniem Zamówienia Sprzedawcy, Kupującemu wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena.

8. Kupujący może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem, poprzez niezwłoczny, bezpośredni (telefoniczny lub elektroniczny) kontakt ze Sprzedawcą

9. Informacje prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupujących. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę .

10. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli kontakt z winy Kupującego nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

11. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Kupującemu, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy. Kupujący ma do nich również swobodny dostęp z poziomu zalogowania na swoim Koncie.

12. Jeżeli Kupujący w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych nie otrzyma potwierdzenia złożenia Zamówienia, przestaje być on związany złożoną ofertą.

13. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, z zastrzeżeniem Towaru spersonalizowanego (wykonanego na indywidualne zamówienie). Dokładny Czas realizacji Zamówienia podany jest przy każdym Towarze, na dedykowanej mu podstronie w Sklepie. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:


a ) przelew bankowy (tradycyjny) – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

b ) pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

14. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski. Wysyłka możliwa jest również zagranicę po ustaleniu kosztów wysyłki.

&5. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

2. Cena wiążąca Użytkownika wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia

3. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:


a) płatność przelewem tradycyjnym;

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie,   S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;

c) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24

4. Jeżeli w terminie 7 (siedem) Dni Roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Użytkownik nie dokona zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od Umowy.

5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.

6. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupującego, który złożył ofertę w sposób wskazany w • 4 Regulaminu przed dokonaniem zmiany cenowej.

&6. WYSYŁKA

1. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sklep. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Kupującego opcji dostawy.

3. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.

4. Dostawa na terenie Polski trwa od 1 (jednego) do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dostawa do kraju na terenie Unii Europejskiej lub innego ustalana jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.

5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

&7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane płatności  za odesłany towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot towaru.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym otrzymał towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Uznaje się, iż zerwanie metki nie jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU- WZÓR

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................
NUMER PARAGONU: ....................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................
ADRES: ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku: ..........................................................................................................
Numer rachunku
NAZWA TOWARU....................................... ILOŚĆ................................. CENA BRUTTO...................................... WARTOŚĆ...............................


Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.
....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)

&8. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

2. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w kontakcie Sprzedawcy. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

&. 9. ZAKOŃCZENIE UMOWY

1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązują Użytkownika do czasu ich wypowiedzenia przez niego lub Sklep na podstawie niżej określonej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę subskrypcji Newslettera w sposób wskazany w Regulaminie.

3. Administrator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem, także poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika warunków umowy i Regulaminu,

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Sklepu,

c) gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

4. Rozwiązanie umowy na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży i wynikające z nich płatności.

&10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Sklep, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy.

3. Aby świadczyć usługę Newslettera, Sklep przetwarza tylko nazwy adresów e-mail Użytkowników.

4. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, a także adres IP komputera, z którego złożono Zamówienie lub zarejestrowano Konto, będą przetwarzane w celu:

a) realizacji przepisów prawa,

b) utworzenia Konta, realizacji Zamówień, świadczenia usługi Newslettera, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody, na potrzeby Newslettera oraz przesyłanie ofert handlowych na wskazany adres mailowy.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Usługodawcę lub Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia albo prowadzenia Konta Użytkownika.

7. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail Sprzedawcy podany na wstępie.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

9. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług i umowy (w tym Sprzedawcy, firmie księgowej lub firmie kurierskiej). Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

10. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

12. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

13. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

14. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz Regulaminu,

15. W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka"). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Serwisu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Serwisu.

16. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

17. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

18. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

19. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

20. Serwis wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;

b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.

21. Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

22. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy Rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

23. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

24. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

&11. NEWSLETTER

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu subskrypcji Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:

a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.zuwika.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,

b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,

c) uaktywnia przycisk „Zapisz".

3. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji.

4. Sklep zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w • 10.

5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sklep jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

& 12. ZMIANA REGULAMINU

1. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.

2. Użytkownicy zarejestrowani zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie głównej Serwisu, widocznym na 14 dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik wypowiada umowy świadczone przez Sklep drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

• 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

2. Postanowienia Regulaminu nie mogą uchybiać bezwzględnie obowiązującym przepisom, w szczególności regulującym prawa konsumentów. Jeżeli postanowienie Regulaminu narusza taki przepis lub przepisy, Sprzedawca nie stosuje go w umowach z Konsumentami.

3. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z ADR możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego.

4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W tym celu nie jest konieczna zgoda Użytkowników.

8. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Serwisu nie oznacza woli rozwiązania przez Usługodawcę umów z Użytkownikami.

& 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
 2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
  d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
 7. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.